پنج‌شنبه, 1 تير 1396
         
راهنما

      
  تاریخ :  1396/04/01
  شناسه شکایت :  1867844916
  
  1-  مشخصات مشتری
  فیلدهای * دار تکمیل گردد.
  * نام شرکت:    نماینده تماس:  
  * شماره تلفن/فاکس:    * پست الکترونیکی/کد پستی:  
  محصول و گرید مصرفی:    تولیدات:  
        
  نشانی:  
    
  
  
  2- شکایت در زمینه محصولات
  
  
            
  اطلاعات محصول
  
   نام محصول :     ارسال نمونه یا تصویر :  
   شماره حواله :     شماره تولید :  
   تاریخ بارگیری :  
  شرح شکایت:  
    
  اقدام مورد انتظار:  
    
  
  
  3- شکایت در زمینه خدماتی که به مشتریان ارائه میشود
  
  
                
  شرح شکایت:  
    
  اقدام مورد انتظار:  
    
  
  
  4- سایر موارد (شکایت های زیست محیطی و ...)
  
  شرح شکایت:  
    
  اقدام مورد انتظار:  
    
  ارسال

Untitled 1

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8